©All rights reserved PFF

Utviklingspolitikk og bistand

14.09.2020

For at bistand skal være effektiv må den måles i mottakerlandets evne til å gjøre seg uavhengig av bistanden. Det nå stilles krav om strukturelle reformer hos mottaker av bistanden og målet må være uavhengighet av bistand. Introduksjon av et system for skatteinnhenting, politisk pluralisme, sekulære rettsregler og frie og uavhengige medier er en forutsetning for bistand. Land som ikke kan/vil følge opp og gjennomføre ovenstående krav faller utenfor norsk bistandsarbeid.

Stater som Norge ikke anser som demokratiske eller ikke har kontroll over midlene kan ikke tildeles bistand.

Norge bør avstå fra å etablere nye bistandsavtaler der midlene forvaltes av stater som Norge ikke anser som demokratiske eller ikke har kontroll på om midlene brukes til rett formål.

Norge bør fryse midler til allerede gitte midler ved brudd på menneskerettigheter eller at mottakerlandet ikke vil ta imot sine egne borgere som ikke har fått opphold i Norge og utvises.

Det bør opprettes handelsutveksling mellom bistandsland og Norge uten restriksjoner, kvoter, toll og avgifter. Det må legges til rette for at norske interesser kan etablere seg i fattige land.

Norge skal yte humanitær nødhjelp til land og områder med akutte kriser som naturkatastrofer, krig, terror og sult.

Norsk bistand bør inneholde hjelp til utdanning, næringsutvikling. Infrastruktur. Formalisering av eiendomsretten og etablering av eiendomsregistre. De må etableres en nasjonabank og en stabil valuta i bistandlandene vi skal hjelpe.

PFF VIL:
-innføre frihandel og fjerne importrestriksjoner for u-land
-begrense statlig bistand til noen få land
-ha frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner
-unngå at bistandsmidler blir brukt ti korrupsjon og terrorisme
-at bistandsland må akseptere asylsentere på sitt territorium som forutsetning for bistand


Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk