©All rights reserved PFF

Sikre Norsk vannkraft

23.04.2020

For 110 år siden var tre av fire utbygde fossefall i Norge på utenlandske hender. I dag eier det offentlige 93,3 prosent av den norske vannkraften.

En effekt er at staten har hatt gode muligheter til å sikre norsk industri rimelig og forutsigbar kraft. Men kraften har også gitt mange kommuner og staten gode inntekter. Gjennom grunnrenteskatt og selskapsskatt til staten, naturressursskatt og konsesjonsavgift til kommunen og fylket, og eiendomsskatt til kommunen - sikres det offentlige store inntekter fra vannkraften. I tillegg må kraftverket levere inntil 10 prosent av kraften til vertskommunen til kostpris. Denne kraften kan kommunen selge videre til markedspris eller bruke selv.

Et nyere krav fra ESA er at norsk produksjon av vannkraft skal være en tjeneste med fri flyt av eierskap og skal dermed underlegges EUs tjenestedirektiv. Dagens regjering mener at vannkraft ikke er en tjeneste, men utnyttelse av en naturressurs. I forberedelsene til å innføre EUs tjenestedirektiv ble det også forutsatt at produksjon av vannkraft ikke er en tjeneste etter definisjonen i direktivet. Dette er vi selvsagt svært imot da vi vil ut av EØS og ha kontroll over egne ressurser.

North Connect: Kraftkabelen skal frakte ren, fornybar kraft mellom Simadalen i Hardanger og Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Storbritannia har høye klimaambisjoner og mye vindkraft og solkraft, men mangler stabil, fornybar kraft når det ikke blåser og sola ikke skinner. Med North Connect blir det enklere for Storbritannia å fase ut fossil kraft og i stedet gå mot en fullstendig omlegging til fornybar kraftproduksjon. Slik bidrar North Connect til det grønne skiftet i Storbritannia. Problemet for oss er at utbyggingskostnaden implementeres i norske energipriser slik at det Norske Folk blir belastet for utbyggingen. Argumentet om at vi i nedbørsfattige tider vil bli sikret med importert kraft er også et tankekors da denne energien ikke er like «grønn» og miljøvennlig som norsk vannkraft. Mange norske vannkraft kan med letthet øke sin produksjon og ved endringer i dagen beskatning er dette ren lønnsomhet. Dagens politikere hindrer dette for å tvinge frem deres løsninger med utenlandskabler og vindmøller - ren globalisering står bak.

«Partiet for Folk» ønsker og vil jobbe for et pristak på norsk kraft til innbyggerne. Det burde vær en enkel sak å fastsette en fastpris pr. kilowattime, slik at vi kan få forutsigbarhet. I dag svinger kraftmarkedet mye på grunn av Europas priser. Disse bør ikke ha sammenheng med priser til landets innbyggere. Vi hadde et Stortingsvedtak om at «ny elektrisitet skal koste det det koster å bygge ut ny kraft» og dette ga lave priser. Det ønsker vi tilbake.

Det er ofte store avstander mellom produksjon og forbruk i Norge. Et velutbygd strømnett bidrar blant annet til at strøm kan overføres fra magasinverkene på Sør-Vestlandet og i Nord-Norge til forbruk både i andre deler av Norge og i utlandet. Transmisjonsnettet binder sammen store produsenter og forbrukere i et landsdekkende system. Det stilles særskilte krav til operatører av transmisjonsnett. I Norge er det Statnett som opererer transmisjonsnettet. Alminnelig forbruk til husholdning, tjenesteyting og småindustri er vanligvis tilknyttet distribusjonsnettet. Vi ønsker at alle distribusjonsnettene skal legges under Statkraft slik at fastpris oppnås for overføring av energi og forutsigbarhet oppnås. Da vil det bli lettere å skifte leverandør ved konkurranseutsetting av energileveransen.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk