©All rights reserved PFF

Ny helsereform

07.05.2020

Noen få grupper får gratis tannlegebehandling: Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Personer med en utviklingshemming. Eldre, langtidssyke og uføre. Rusmiddelavhengige. Personer med sterk tannlegeangst

På Stortinget har det i flere år vært politisk uenighet om hvorvidt tannpleie burde falle inn under folkehelsetrygden. Vi i Partiet for Folk mener tennene er en del av kroppen og må behandles deretter. Behandlingen bør legges under egenandelskort nr1.

Det har i mange år foregått nedleggelser av lokalsykehusene der sentraliseringen har ført og fører til enda lengre avstand til sykehusene for å få hjelp. I flere tilfeller ved for eksempel hjerneslag og hjerteinfarktpasienter har pasienter måttet bøte med livet eller i etterkant ikke opplevd å få ett fullverdig liv.Men oppretter flere direktørstillinger som man overhodet ikke har noen nytte av. I stedet for å ivareta de sykehusene man har. Det er kastet bort nok penger nå og det er på tide å fjerne alle disse såkalte direktørene og få fjernet helseforetakene for godt. Vi ønsker at sykehusene skal bestå.

Styret i Helse Sør-Øst legger ned Ullevål sykehus i Oslo til tross for store protester. I stedet vil de bygge nye sykehus på Aker og Gaustad. Det er det Stortinget som skal ta den endelige avgjørelsen om Ullevål, når de skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av de nye sykehusene. Vi ønsket ikke dette.

Ambulansetjenesten innebærer tjenester til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og til pasienter som trenger transport på båre til nødvendig undersøkelse eller behandling ved helseinstitusjon eller hos lege. Vi mener at ambulansetjenesten å være 100% offentlig.

Regjeringen setter i 2020-budsjettet et tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstra tilpassede briller. Tiltaket vil gi en innsparing på 122 millioner kroner. innføringen av satser gjelder fra 1. mars 2020 og forventer at regjeringen i god tid innen ikrafttredelse sørger for at retningslinjene også fanger opp at barn med særskilte behov, får dekket nødvendige utgifter til briller. Vi i Partiet for Folk krever at brillestøtten til barn bør være slik den har vært og at det ikke er rom for endringer. Faren for at barn ikke får den hjelpen de skal fordi kostnaden kan bli for stor for enkelte familier.

Vi har ingen bakgrunn for å si noe om psykisk helse, for den rammer alle og derfor bør det bevilges mer til forskning og individuell hjelp. Spesielt barn og unges vilkår for hjelp må styrkes.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk