©All rights reserved PFF

Norge ut av avtaler

23.04.2020

Eu-medlemskap betyr at Norge gir fra seg muligheten til å fatte egne avgjørelser på områder som vi i dag bestemmer selv (rente, landbruk, fisk, etc.) og vi mister muligheten til å tale med en selvstendig stemme i internasjonale fora. Derfor er vi også imot EØS som gir oss enda mindre innflytelse.

Norge vil få mindre enn to prosent av stemmene i EUs organer ved medlemskap og enda mindre som EØS-deltaker. Vi har ingen mulighet til å tale med en selvstendig stemme i internasjonale fora (som medlem) der EU i stadig flere sammenhenger taler med en felles stemme.

Hvis hele Europa blir med i EU, vil det bety at vi har en verdensdel med demokrati, miljø, fred og menneskerettigheter for alle, hvor alle kan bo og jobbe hvor de vil. Det betyr at vi som nordmenn ikke lenger har kontroll over eget land og sannsynligvis blir vår Grunnlov satt til side for et overordnet Eu-lovverk. Vi er mot EØS og EU fordi vi fremdeles vil være et selvstendig Norge og ikke en region i Europa. Vi er mot globalisme!!

Etter at Storbritannia har meldt seg ut er det mer enn aktuelt for oss med nye forhandlinger om markedene. Vi har tro på at Norge kan stå på egne ben utenfor tidenes største Handelsmur...

Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk. Den ble vedtatt som en juridisk forpliktende avtale under rammeavtalen Klimakonvensjonen på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015.

Formålet med Parisavtalen er å oppfylle Klimakonvensjonens målsetninger, ved å «styrke den globale responsen på klimatrusselen» Det betinger at man tror på klimatrusselen. Vi tror klimaet svinger i naturlige sykluser og at den menneskeskapte påvirkningen er minimal. Der imot mener vi at miljøet vårt må bli gjenstand for stadig tøffere tiltak for opprydding og rensinger. Vi vil derfor ut av denne kunstige avtalen som er har en sterk globaliseringseffekt.

Naturen og livet på jorden lider under vår plastforsøpling. En del av løsningen er å hindre at mer plast havner i naturen. Den andre delen er å fjerne plast som allerede er der. Mange av verdens største miljøutfordringer kan ikke løses med enkle grep, men krever årelang innsats. Miljøfond har som formål å yte direkte støtte til primært nasjonale miljøprosjekt. Miljøprosjektene skal være med på å spre kunnskap om miljø samt, redusere menneskets miljøbelastning. Vi ønsker derfor et nytt og sterkere system for å hjelpe miljøet og oss selv til en bedre hverdag.

ACER er et EU-byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i Den europeiske union (EU). Byrået spiller en nøkkelrolle i integreringen av elektrisitet og naturgass innen EU, og stiller opp et rammeverk for samarbeid mellom de nasjonale regulatorene. Vi ønsker kontroll over egne resurser og strømforsyningen vår må være styrt innad i Norge. Siden Acer er en EU-sak kan og vil vi ikke opprettholde denne avtalen som ble innført uten at folket har vært med å bestemme. Vi vil ut av Acer for Norge sin del.

ACERs oppgave er å utfylle og koordinere arbeidet til de nasjonale reguleringsmyndighetene. Sistnevnte sitter i ACERs styre, med Europakommisjonen og regulatormyndigheter fra tredjeland som observatører. ACERs styre fatter vedtak med 2/3 flertall, der hvert medlemsland har én stemme. Norge har kun mulighet for observatørstatus i ACERs styre, og ingen stemmerett, fordi landet ikke er EU-medlem.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk