©All rights reserved PFF

NAV og sosialhjelp

13.05.2020
  • NAV er en offentlig underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.
  • NAV (som opprinnelig sto for Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet 1. juli 2006 ved en sammenslåing av Aetat og trygdeetaten. NAV-kontorene overtok også ansvaret for økonomisk sosialhjelp
  • Ulike former for stønad til livsopphold som kommunene har plikt til å yte etter reglene i Lov om sosiale tjenester m.v. av 1991.

Sosialhjelp ytes vanligvis i form av kontantutbetaling av økonomisk stønad etter en individuell behovsprøving til personer som ikke kan sørge for eget livsopphold. Sosialhjelp er derfor aktuelt bare når man ikke kan forsørge seg gjennom inntektsgivende arbeid, eller formues midler, Trygdeytelser eller andre offentlige stønadsordninger. Sosialhjelp er et av de eldste velferdspolitiske virkemidler og fremdeles det som fanger opp dem som ellers faller utenfor velferdsstatens ordninger.

Dersom sosialhjelp ytes til personer med arbeidsevne skal mottaker måtte stille på arbeid ut i fra klientens restarbeidsevne og kompetanse.

Ytelsene skal vel være tilmålt i størrelse slik at enkeltmennesker eller familier skal være å gi tilgang på midler som er nødvendig for leve ett anstendig liv.

Det bør ikke være lov å eksportere trygdeytelser som er ment som sosialhjelp, barnetrygd, kontantstøtte eller lignende som er ment for at innbyggerne i landet ett normalt godt liv, gitt av Nav eller andre, betalt med offentlige midler.

Dersom det allikevel kan være grunner for at dette kan tillates, må vedkommende trygdemottager søke om å spesifisere dette i søknaden om sosialhjelp, Det skal normalt ikke innvilges da norske skattebetalere ikke skal finansiere andre lans borgere.

Trygdeeksport i hovedsak er ulovlig.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk