©All rights reserved PFF

Natur og miljø

16.04.2020

Vi ønsker strenger håndteringsregler for miljøavfall og vi trenger håndteringsdynamikk for å holde naturen vår fri for søppel og forurensinger. 

"Miljø avfall" er et begrep som brukes for å beskrive fast avfall. Når materialer har overlevd sin levetid, eller de er ikke lenger ønsket, er disse materialene fjernet fra tjeneste og bli fast avfall. I vid forstand av ordet, kan avfall referere til næringsavfall fra bedrifter, næringsavfallet produsert av fabrikker eller avfallet opprettet av privatpersoner i sine egne hjem. I vanlige uttrykk, er denne typen avfall vanligvis referert til som søppel.

Uten skikkelig miljø avfallshåndtering, kan dette avfallet presentere en alvorlig trussel for miljøet i form av forurensing. Når administreres og kastes på riktig måte, men dette avfallet ikke seriøst truer økosystemet. Miljø avfallshåndtering er nødvendig for å hindre økologiske katastrofer som følge av forurensning forårsaket av vanstyrte miljø avfallshåndtering.

Farlig avfall og problemavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning og/eller fare for skade på mennesker, dyr og ytre miljø.

Problemavfall: Smittefarlig avfall, cytostatika, stikkende og skjærende avfall, som ikke er smittefarlig, og noen typer geler.

Ioniserende strålekilder: Radioaktive sambindinger, varer eller utstyr som inneholder slike sambindinger, samt anlegg, apparat eller utstyr som kan avgi ioniserende stråling i tillegg til radioaktivt avfall.

Radioaktivt avfall: Kasserte gjenstander, biologiske materiale, løsninger eller stoffer som består av eller er forurenset med radioaktivt stoff.

Eksplosivt avfall: Faste, flytende, pastaformige eller geleaktige kjemikalier eller løsninger som også uten tilførsel av atmosfærisk oksygen kan reagere eksotermt (varmeutviklende) med hurtig gassutvikling, og som under definerte prøveforhold detonerer, forbrenner hurtig eller eksploderer under oppvarming ved delvis inneslutning. Her inngår også kjemikalier som ved uhensiktsmessig lagring kan danne eksplosive peroksider 

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk