©All rights reserved PFF

Landbruk og dyr

07.05.2020

Vi mener lovpålagt ID-merking bør vurderes for å gjøre det enklere å spore opp og straffeforfølge dyreeiere som dumper og mishandler dyr.

ID-merking av familiedyr er den eneste måten vi får plassert ansvaret for dyrets ve og vel der det hører hjemme; nemlig hos eier. Kostnaden bør bæres av dyreeier, dermed er dette et enkelt tiltak for å gi god dyrevelferd. Har man ikke råd til ID-merking av dyret sitt så har man ikke råd til å ha dyr.

Kunnskapen om muligheten for å spore rømt laks tilbake til eier og lokalitet finnes allerede. Ved å gi all fisken unike koder, gjennom Coded Wire Tags-metoden (CWT), kan man oppnå sporing ikke bare tilbake til eier, men faktisk helt ned på merdnivå. Dette bør innføres og lovpålegges slik at rømt laks , som forvolder skader elvene våre, blir ført tilbake til eier. Skadevolder må betale for skade denne laksen påfører elvene våre.

Dyr skal behandles godt, og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, følger det av dyrevelferdsloven. Dyr er avhengig av vår beskyttelse. Både Mattilsynet og politiet har viktige roller i bekjempelsen av dyrevelferds-kriminalitet.

Etablering av dyrepoliti i alle politidistrikter med dedikerte personer som jobber med dyrevelferds-kriminalitet vil bidra til at saker om dyrevelferd vil få høyere prioritet, at det bygges kompetanse på området, ressursene vil bli anvendt mer effektivt, og saksbehandlingstiden vil kortes ned.

Store rovdyr hører naturlig hjemme i norsk natur. Rovdyrene er viktige for økosystemet og de har en egenverdi som gjør at vi ikke har rett til å utrydde dem. I naturen jakter rovdyr på store byttedyr som elg, rein og rådyr. De fanger de sykeste og svakeste. Slik holder de byttedyrbestandene friske, samtidig som de sørger for at det ikke blir for mange av dem. På tross av dette mener Partiet for folk at bønder må ha rett til å beskytte dyrene sine og felle ulv som angriper eller har drept buskap. Tillatelse må innhentes for å ta ut skadedyr (les ulv).


Landbruksyrket en utsatt næring, uønskede hendelser får negative konsekvenser på flere nivå og over lang tid. Arbeidet er ofte ensomt med lange arbeidsøkter, det sliter ikke bare på kroppen, men også på toppen.

HMS-kompetanse er viktig i alle næringer for å gjennomføre systematiske forebyggende tiltak og skape en positiv utvikling. Vi ønsker at arbeidsmiljø-kurset skal bidra til økt forståelse for HMS, som gjenspeiler seg i forebyggende og helsefremmende arbeid i bedriften. God HMS-styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, mindre turnover og effektive og motiverte medarbeidere. Vi i partiet for Folk ønsker økt fokus på opplæring av HMS også innenfor landbruket!

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk