©All rights reserved PFF

Innvandring og bistand

21.04.2020

Vi ønsker å endre eller avslutte norske bistandsavtaler.

Det er viktig å basere utformingen og gjennomføringen av utviklingspolitikken på kunnskap, teknologi og innovasjon av høy kvalitet. Det blir vanskelig å få til økonomisk vekst i verden, hvis vi ikke utdanner fremtidens arbeidstakere. Og god utdanning for alle forutsetter at myndighetene i hvert enkelt land bygger opp sterke institusjoner og bekjemper korrupsjon og ulovlig kapitalflukt. Vi ønsker å være en del av dette og alle bistandsprosjekter skal vurderes på nytt

Alle mennesker i Norge skal ha like rettigheter (også til NAV-ytelser) på tvers av religion og/eller etnisitet. Ingen forskjellsbehandling eller særrettigheter. Dette betyr at ingen, ei heller asylanter eller migranter, blir møtt med åpen konto. Alle skal vurderes ut ifra personlig ståsted og behov. Vi må i større grad ta vare på nordmenn og de som vil være norske.

Vi ønsker å stramme inn på innvandring og innføre arbeidsinnvandring. Uten arbeid, ingen oppholds rett. Det betyr at ingen kan komme til Norge og forvente at rettigheter som nordmenn må arbeide opp, blir automatisk tildelt migranter. For å migrere til Norge kreves at du har fått arbeid her eller noen garanterer for ditt livsopphold i minimum 10 år. Etter endt arbeidskontrakt, dersom man ikke har fått innvilget varig opphold, må arbeideren dra hjem igjen og mister da sine rettigheter til diverse støtteordninger som barnetrygd, sykepenger osv.

Vi forutsetter utmelding av EØS og reforhandling av avtaler for handel og grenser. Full kontroll over egne grenser er en forutsetning for trygghet i Norge og kontroll på uønskede elementer som strømmer over grensen pr. dag s dato.. Dette betyr at vi må ut av Ut av Schengen-samarbeidet og ha full kontroll over egne grenser.

Folk fra andre land har sosiale rettigheter i Norge, men skal miste disse ved retur til hjemlandet. Vi viser til punkt over om arbeidsinnvandring. 

Asyl innvilges bare for de som er forfulgte i sitt hjemland og følgelig trenger asyl. Dette skal ikke, som hovedregel, gi norsk statsborgerskap. Feriereise til fraflyktet land fører til utvisning. Dersom forholdene endrer seg over tid i hjemland oppheves retten til å være bosatt i Norge dersom du ikke har statsborgerskap her.

Retur av ikke-ønskede individer som ikke oppfyller asylkravene skal intensiveres. Disse skal så fort som mulig returneres så de ikke belaster staten Norge med ytterligere utgifter.

Fremmedkrigere som kriger forfremmede makter og deres familier nektes retur til Norge. Dette gjelder alle terrorfraksjoner. Vi ønsker ikke at vårt demokrati skal gi frihavn for «frihetskjempere» og andre krigerske opprørere.

Kriminelle innvandrere fratas statsborgerskap og rettigheter og utvises fortløpende.

Vi ønsker skjerpede krav for statsborgerskap innføres. Med dette mener vi at norsk språkkunnskap er vesentlig og at barn av fremmedspråklige må erverve seg norsk språk og kultur gjennom f.eks. barnehage og skole. Nødvendig forståelse for norsk rettssystem og samfunn er viktig.

Vi vil innføre skjerpede krav for integrering med aktivitetsplikt innføres. Ingen kan automatisk ha rett til norske stønader uten å gi noe tilbake i form av arbeid.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk