©All rights reserved PFF

Handel med andre land

29.09.2020

Handel mellom mennesker, organisasjoner og land har spilt en stor rolle for menneskenes økonomiske, sosiale og politiske utvikling.

Viktige er de internasjonale auksjonene for tunge råvarer som råolje, metaller, korn og soyabønner. Her møtes representanter for store kjøper- og selgerbedrifter og legger frem etterspørsel og tilbud. Da det stadig skjer endringer i disse, vil prisene være i kontinuerlig bevegelse.

Partene inngår flere typer kontrakter. De viktigste er for spot- og terminleveranser. En spotleveranse er en umiddelbar leveranse av et vareparti, mens en terminkontrakt gjelder leveranser en gang i fremtiden til en pris som er avtalt på tidspunktet for kontraktsinngåelse. 

Handelsnæringen i Norge er regulert ved bestemmelser fastsatt av stat og kommuner. 

 Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

PFF ønsker å få strenger restriksjoner for handel med land som ikke overholder menneskerettighetene og/eller har udemokratiske politiske systemer. Flere av våre handelspartnere, som bl.a. Kina og Saudi-Arabia kommer under disse. Vi vil at all offentlig handel, som det blir krevd anbud for å gjennomføre ikke kan stiles til slike stater.

Land som i stor grad bruker økonomien sin til å utvikle seg militært og ikke utvikle folks muligheter til et godt liv vil fra vår side ikke være aktuelle handelspartnere.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk