©All rights reserved PFF

Grunnloven

29.09.2020

Vi mener at Norges grunnlov er veldig viktig og at den må settes forann alt annet Norsk (og utenlandsk) lovverk uten ytterliger tolkninger.

Paragraf 105 ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. 

§ 105. Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. 

Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf.

Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdragsgivere og velgere.

Et slikt straffefritak øker avstand mellom folk og folkevalgte, og den gjensidige forakt mellom partene

Lovparagrafen må tilbakeføres i regelverket og bli tatt i bruk.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk