©All rights reserved PFF

Bærekraftig Statsbudsjett

24.04.2020

Dette er hva «Partiet for Folk» ønsker


Vi ønsker å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder og å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Vi ønsker å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Vi vil sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle og sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris og med dette fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi vil bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon for å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Og sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Vi vil bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling Vi ønsker en fornuftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Vi vil fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

All satsing i utlandet og overføring av store midler til utenlandske samarbeidsparter skjæres ned til et minimum som en del av antiglobalistisk tankegang. Vi vil fjerne bomstasjoner og overføre midler fra bistand og oljefondet for å innfri dette.

Vi ønsker i stor grad å fjerne offentlig anbud i norsk offentlig infrastruktur. Regelverket for innkjøp i kommuner og Fylke kan i stor grad forenkles for handel i nærheten, noe som forenkler prosessen og gjør innkjøpene rimeligere. Store, ekstraordinære innkjøp kan settes ut etter dagens lovverk, men lokale leverandører skal prioriteres.

Til sammen ser vi at dagens regelverk er fordyrende og at midler går til mye som ikke gagner Norge og folket. Vi ønsker å stoppe offentlig sløsing og vurdere midlene brukt mer effektivt for landets og folkets beste.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk