Programmet vårt

"Partiet for Folk" et parti for folk av folk!!

Klikk på overskriftene for å gå til forklaringer for punktet du ønsker!!

Vi presenterer programmet vårt i Avdelinger. Du finner det du er ute etter i det enkelte punktet du leter etter. Vi ønsker at samfunnet skal ta hensyn til by og bygd. Vi tror at byene er avhengige av bygdene og omvendt. Vi må ha en dynamisk symbiose for å få Norges og folks økonimi  til å fungere. Vi vil at folk skal bli hørt - helt frem til den styrende makt. Vi krever kompetanse og fartstid i arbeid for de som skal styre landet vårt. Har ikke "de styrende" nevnt saken for folket før valget, må saken til folkeavstemming før vedtak. Ingen får sitte evig på Stortinget: 12 år er nok og bare to perioder sammenhengende.... 


Programmet er under stadig utvikling og partiet prøver å legge seg i sentrum av Norsk politikk. (Programmet er under innføring på sidene).


 Vi ønsker å  ta vare på rettighetene til det norske folket og at alle skal ha samme rettigheter og muligheter. Alle må bli hørt!!

Herunder er det mulig å klikke på overskrifter og få en bedre orientering om punktet du interesserer deg for. 

Siden er under stadig endring og forbedring!


Grunnloven (klikk her)

✅ PFF ønsker § 105 tilbake i )grunnloven og at grunnlovens innhold er uforanderlig. 

Norge ut av avtaler (klikk her)

✅ Nei til EØS- avtalen og forhandling av ny handelsavtale

✅Vi ønsker utmelding og nye forhandlinger om markedene. Spesielt etter at Brexit)                       ✅Nei til klimaavtalen (Parisavtalen).

✅Nytt miljøfond.

✅Aceravtalen annulleres/ reforhandles slik den fremstår i dag. 

Bil og tungtransport 

(klikk her)

✅Samme rettigheter og avgifter for alle nye biler.

✅Bare offentlig kollektivtrafikk i kollektivfelt.

✅Strengere regler for tunge kjøretøy.

Yrkessjåføren 

(klikk her)

✅Utenlandske sjåfører må ha kursing i kjøring på norske veier eventuelt overgi last ved grensen til norske kvalifiserte transportører.
✅Tilrettelegge flere hvileplasser.
✅Statens vegvesen må få utvide fullmakter til å forfølge og stoppe biler
✅Moms på leveranse-tjenester skal fjernes 

Samferdsel (klikk her)

✅Utbedring og vei-merking av  Europavei 39.
✅Mer penger til eksisterende veier og utbygging av stamveinettet (Motorveier).
✅Generell forbedring av veinettet med rassikring på utsatte sted

✅Studentboliger prioriteres
✅Sosial boligpolitikk
✅Eiendomsskatten ønskes fjernet over 5år
✅Formueskatten skal vi ha en nærmere vurdering av, men den ønskes redusert
✅Arveavgiften bør ikke gjeninnføres da vi ønsker reduksjon i alle skatter og avgifter
✅15 % egenandelen for å få boliglån minskes eller fjernes
✅Utjevne nettleie

Bompenger (klikk her)

✅Bompenger bare for utbygging av nye veier.
✅Ingen byutvikling-bompakker.
✅Midler fra «oljefondet» og halve bistandsbudsjettet til å fjerne bommene.
✅Fjerne alle bomveier på sik

Natur og Miljø 

(klikk her)

✅Strenge regler for avhending av miljøfarlig avfall.
✅Naturen skal være fri for søppel og plastavfall. 

Vindturbiner 

(klikk her)

✅Vindturbiner er uønsket til lands og til vanns.

Oppdrettsanlegg 

 (klikk her)

✅Oppdrettsanlegg skal i lukkede anlegg og eller på land og nullutslipp kreves.

Salg av stats-eiendommer 

(klikk her)

✅Stoppe salg av norsk skog og landeiendommer.

Innvandring og bistand (klikk her)

✅ Endre/avslutte norske bistandsavtaler og vurdere bærekraftig bistand.
✅Alle mennesker i Norge skal ha like rettigheter (også til NAV-ytelser) på tvers av religion og/eller etnisitet. Ingen forskjellsbehandling eller særrettigheter. Gjelder fra dag 1
✅Stramme inn på innvandring og innføre arbeidsinnvandring. Uten arbeid, ingen oppholds rett.
✅Full kontroll over egne grenser. Ut av Schengen.
✅Folk fra andre land har sosiale rettigheter i Norge, men skal miste disse ved retur til hjemlandet.
✅Asyl bare for de som er forfulgte og trenger det og skal ikke, som hovedregel, gi norsk statsborgerskap. Feriereise til fraflyktet land fører til utvisning.
✅Retur av ikke-ønskede individer som ikke oppfyller asylkravene skal intensiveres.
✅IS -krigere, (fremmedkrigere som kriger forfremmede makter) og deres familier nektes retur til Norge. (gjelder også andre terrorfraksjoner).
✅Kriminelle innvandrere fratas statsborgerskap og rettigheter og utvises.
✅Skjerpede krav for statsborgerskap innføres.
✅Skjerpede krav for integrering med aktivitetsplikt innføres.

Kommuner (klikk her)

✅Vi ønsker å reversere kommunesammenslåinger der kommunene ønsker det selv. 

Sikre norsk vannkraft (klikk her)

✅Stoppe utenlandskabler som North Connect
✅Vi vil innføre tak/fastpris på norsk vannkraft for stabil strømpris
✅Staten bør overta strømnettet og fastpris levering av strøm

Bærekraftig Statsbudsjett (klikk her)

✅Kutt i Statsbudsjettet
✅Bærekraftig velferdsstat
✅Fjerne offentlig anbud i norsk offentlig infrastruktur
✅Stoppe sløsing

Stortings-tidslimit (klikk her)

✅Vi ønsker tidslimit på totalt 12 år for stortingsrepresentanter. To perioder sammenhengende og mulighet for en periode til etter en periode ute i arbeid.
✅Stortingspensjonen skal samordnes som vanlig opptjening i arbeidslivet og gullpensjonen på 12 års opptjening for full pensjon fjernes. Regler som grasrota.

Valg og folke-avstemminger (klikk her)

✅Endre valgloven. Innføre forpliktende folkeavstemminger i saker som omhandler suverenitet og selvråderett.
✅Innføre krav om valgbarhet for representanter til Stortinget (alder og erfaring).

Barn og ungdom 

(klikk her)

✅Heving av barnetrygden. Reformering av «Barnevernet»  "offentliggjøre" barnevernet.
✅Gratis skolemat
✅Sterkere krav til opplæring på barne- og ungdomsskolen
✅Barnehagesatser bør minskes.
✅Mer ute-undervisning på barnetrinnet i skolen.
✅Styrket satsing på barn generelt og Barne-/ungdomspsykiatrien. Herunder økt fokus på barne- og ungdomsarbeid som skolemusikk, speiderbevegelse og lokale hjelpekorps,


Forsvaret (klikk her)

✅ Økte bevilgninger for å ruste opp alle våpengrener.
✅Oppfylle Natoavtalen med 2% av BNP.
✅Obligatorisk verneplikt eller samfunnstjeneste
✅Øke antall operativt personell i tjeneste.
✅ Offentliggjøre tjenestene
✅Tillitsreform
✅Mer «makt» til generalene

Politiet (klikk her)

✅Politireformen må revurderes og politiet og lensmannskontorene må tilbake der de var før reformen.
✅Splitte opp politiet i seksjoner for bedre kompetanse og effektivitet. Nye linjer og retninger på politihøyskolen.
✅Raskere behandlingstid i saker der menneskeverd og /eller liv blir krenket.
✅Kutte ut NPM (New Public Management er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet).

Etter grunnlovsendringen av 21. mai 2012, slår Grunnloven fast at kristendommen og humanismen utgjør verdigrunnlaget som den norske stat er tuftet på. Grunnloven skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene.

✅Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet. Islam strider også mot demokratiske og menneskelige verdier i hele verden ved det islamske lovsystemet sharia.

✅Derfor ønsker PFF å motarbeide, stoppe og/eller reversere islamiseringen av Norge.

✅Vi vil likevel understreke at vi har religionsfrihet i Norge og at alle har frihet til å utøve sin religion. Tro er en privatsak.

✅Alle tilskudd til religiøse trossamfunn ønskes avsluttet. På denne måten kan store innsparinger gjøres og disse midlene overføres bl.a. til pensjonsordningene vi har foreslått i annet oppslag

✅ Prssestøtte faller vekk i sin helhet.


Gå til Menyen (til venstre) og fanen: "Medlemsområde"  om du er interessert !

Eldrepolitikk, og sykehus (klikk her)

✅Middag serveres kl. 15:00, fremfor dagens ordning som er 13:00.
✅«Hjemmelaget» god mat på egne lokale kjøkken for de gamle og pleietrengende.
✅Lokale sykehus skal opprettholdes og styrkes.

Egenandeler (klikk her)

✅Vi vil endre regelverket for egenandelen på frikort for helsetjenester.

NAV og sosialhjelp (klikk her)

✅Trygdeeksport skal i utgangspunktet være ulovlig

✅Unntak gjøres for norske pensjonister med helseopphold i syden.

✅ Vi ønsker økt fokus på aktivitetsplikt for sosialmottakere.

Pensjon (klikk her)

✅Endre/skrote pensjonsreformen fra 2011
✅Fjerne samordningen for ektepar og samboere
✅Senke skatten for minstepensjonisten.
✅Fjerne -0,75% ved pensjons oppgjøret.
✅Øke pensjonen til 70 % (fra 66%)
✅Skjerme uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen

Alkohol/taxfree og avgifter (klikk her)

✅NRK -skatt fjernes og pressestøtten revurderes slik at alle aktører behandles likt.
✅Økte taxfree-kvoter
✅350 kroners-grensa for moms- og tollfri handel økes. (fjerne ny grense for klær)
✅Sukkeravgiften fjernes
✅Flyseteavgiften fjernes

Ny Helsereform

 (klikk her)

✅Tannlegebehandling går inn i trygdesystemet med vanlig egenandel.
✅Fjerne helseforetakene og opprette foretak med fokus på forebyggende helse
✅Stoppe nedleggingen av Ullevaal
✅Ambulansene inn i offentlig system
✅Reverser vedtak om brillestøtte for barn
✅Psykisk helse må prioriteres

Landbruk og Dyr/Fisk (Næring)(klikk her)

✅ID-merking av alle hus- og kjæledyr og oppdrettsfisk.
✅ Oppretting av permanent dyre-politi.
✅ Ulv som skader bøndenes dyr tas ut innenfor ulvefri sone
✅ Økt fokus på HMS hos bønder og deres dyr for bedre dyrehold og oppfølging.

Matproduksjon 

(klikk her)

✅Mer dyrka mark for korn og gress, herunder beskyttelse av matjord.
✅ Kjøttproduksjonen må opprettholdes for allsidig kosthold.
✅ Oppdrett av fisk: Utslippsfrie lukkede anlegg innføres for oppdrettsanleggene våre.
✅Strengere regler for nye konsesjoner til O-næringen.
✅«Grønn produksjon». O-næringen  eller andre næringer kan ikke skade mangfoldet og naturen.

Olje og gass (klikk her)

✅Utvinning av olje og gass i Sogn og Fjordane og Hordaland.
✅ Konsekvensutredning og leting etter nye oljeforekomster i Lofoten/Vesterålen.
✅Opprettholde dagens produksjonsnivå


Handel med andre land (klikk her)

✅ Menneskerettigheter settes foran billige varer

✅ Anbud fra land som bryter menneskerettene vil ikke være aktuelt. 

✅ Bistand skal føre til forbedringer i bistandslandets strukturering

✅ Bistand til ikke-demokratiske      land?

✅ Menneskerettigheter må overholdes..

✅ Bistand som asylverktøy

✅ Nødhjelp ved katastrofer

✅ Utvikling av demokratiske «verktøy»

Org.nr. 924 828 854